Voorzitter:                                 dhr.: H Van Der Struik
                                                    Tel. 0599-582842

E-mail de voorzitter


Penningmeester:                      dhr.: M. v/d Poll      
                                                    Tel     0599-616368
                     
E Mail de penningmeester

Secretariaat/ ledenadministratie  dhr.: M. Koning
                                                        Tel.: 0597 - 67 50 99
E-mail het secretariaat/ledenadministratie :   

Technische commissie:          dhr.: D. Voorintholt
                                                    Tel.: 0599 - 61 97 34
E-mail de technische commissie

Technische commissie jeugd: Mevr. Sanne Jalvinck.
                                                    Tel.: 0613345298

E-mail de technische commissie jeugd